Mặt bằng tổng thể

DELUXE GREEN HOUSE

TH | T1

Nhà phố: 5 x 19.5 (m)

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT
97.5 m2

TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG
175.2 m2

(*) Không bao gồm mái, sân thượng và ô trống cầu thang

DELUXE GREEN HOUSE

TH | T2

Nhà phố: 5 x 19.5 (m)

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT
97.5 m2

TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG
186.8 m2

(*) Không bao gồm mái, sân thượng và ô trống cầu thang

DELUXE GREEN HOUSE

Z-T1-V1A | (Type A)

Nhà phố: 6 x 19.5 (m)

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT
117 m2

TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG
222.63 m2

(*) Không bao gồm mái, sân thượng và ô trống cầu thang

DELUXE GREEN HOUSE

Z-T1-V1B | (Type B)

Nhà phố: 6 x 19.5 (m)

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT
117 m2

TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG
224.04 m2

(*) Không bao gồm mái, sân thượng và ô trống cầu thang

GRAND LIGHT SHOPHOUSE

Z-SH1-V1A | (Type A)

Shophouse: 6 x 19.5 (m)

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT
117 m2

TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG
256.65 m2

(*) Không bao gồm mái, sân thượng và ô trống cầu thang

GRAND LIGHT SHOPHOUSE

Z-SH1-V1B | (Type B)

Shophouse: 6 x 19.5 (m)

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT
117 m2

TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG
252 m2

(*) Không bao gồm mái, sân thượng và ô trống cầu thang

GRAND LIGHT SHOPHOUSE

SH-T1

Shophouse: 6 x 19.5 (m)

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT
117 m2

TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG
250.3 m2

(*) Không bao gồm mái, sân thượng và ô trống cầu thang

Thư viện hình ảnh